Privacyverklaring


Bij het verlenen van diensten in de coachpraktijk verwerkt Free Coachee jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe Free Coachee met jouw persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Free Coachee, KvK (Kamer van Koophandel): 77000498, Arno Mühren

Adres: Jan Wilshof 83, 1815 LW, Alkmaar, Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 6 57446657

E-mail: arno@freecoachee.com

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van Free Coachee, dan verstrek je jouw persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere manier. Ook kan het voorkomen dat Free Coachee jouw persoonsgegevens verkrijgt via derden ten behoeve van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Free Coachee verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naw-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en plaats

 • Geslacht

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens

Free Coachee verwerkt de volgende categorieën van bijzondere persoonsgegevens:

 • Gezondheid

Doeleinden

Free Coachee verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd);
 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketingdoeleinden;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst over de geleverde diensten. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerkt Free Coachee persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van de diensten;

 • De bescherming van de financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van de systemen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Er kunnen gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang Free Coachee jouw gegevens bewaard

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Free Coachee jouw gegevens beveiligd

Free Coachee vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er strikte beveiligingsmaatregelen genomen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt je sturen naar:

Arno Mühren, Free Coachee

Jan Wilshof 83, 1815 LW, Alkmaar, Nederland

+31 (0) 6 57446657

arno@freecoachee.com

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht je er met Free Coachee/Arno Mühren niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2021.